Komisaun B,D,E,F no G halo fiskalizasaun iha Munisipiu sira

Pagina Inicial»Noticia

Komisaun Espesializada Permanente sira, iha loron 29 too 30 fulan setembru tinan 2021, halo atividade fiskalizasaun iha munisipiu sira tuir ajenda ne’ebe mak aprovadu ona.

Komisaun B ne’ebe trata asuntu Negosiu Estranjeiru, Defeza no Seguransa, ne’ebe mak lidera husi Prezidente Komisaun B, Deputadu Agostinho Siqueira Somotxo, halo atividade fiskalizasaun iha Munisipiu Bobonaro hodi haree postu seguransa iha fronteira no kontinua ba postu seguransa Mota-Masin iha Munisipiu Covalima.

Komisaun D ne’ebe trata asuntu Ekonomia no Dezenvolvimentu ne’ebe lidera husi Prezidente Komisaun D, Deputadu Antoninho Bianco, halo atividade fiskalizasaun iha Munisipiu Ainaro, ne’ebe hahu ho reuniaun ho autoridade Munisipiu Ainaro ho reponsavel sira ministeriu idaidak, hodi atualiza no diskute kona-ba prosesu dezenvolvimentu iha munisipiu refere. Hafoin ida-ne’e Komisaun D kontinua vizita Suku Manutasi, Suku Cassa, Suku Leolima hodi buka hatene kona-ba distribuisaun sesta basica, no tuir kedas ba vizita Postu Administrativu Hatubliko no Maubisse.

Komisaun E ne’ebe trata asuntu Infraestruturas, ne’ebe lidera husi Prezidente Komisaun E, Deputadu Abel Pires da Silva, halo atividade fiskalizasaun iha Munisipiu  Covalima hodi haree projetu fiziku sira hanesan estrada, irigasaun, moru protesaun, no ponte hirak ne’ebe hala’o iha munisipiu refere. Durante fiskalizasaun komisaun nian, akompaña diretamente husi Obras Públikas no ADN Munisipiu nian hodi justifika no esklarese ba Deputadu sira kona-ba lala’ok projetu sira ne’e.

Projetu hirak ne’ebe Komisaun E fiskaliza mak hanesan; estrada ligasaun Suai-Fatululik, moru protesaun iha Suku Oges, kalanizasaun bee iha Suai Loro, inklui projetu balun iha Postu Administrativu Zumalai nian ne’ebe lao hela.

Komisaun F ne’ebe trata asuntu Saude, Seguransa Sosial no Igualdade Jeneru, ne’ebe lidera husi Prezidente Komisaun F, Deputadu Noé da Silva “Buka Tuir”, halo atividade fiskalizasaun iha Munisipiu Covalima, ne’ebe hahú ho reuniaun ho Prezidente Autoridade Munisipiu Covalima no Diretór Saúde Munisipal no Xefe Departementu sira, hodi rona preokupasaun sira kona-ba saude nian. Hafoin reuniaun komisaun kontinua ba vizita sentru saude sira hodi haree kondisaun no fatin servisu inklui atendimentu ba pasiente sira, vizita fatin izolamentu iha fronteira Mota-Masin, hospital referensia Covalima hodi observa laboratoriu no fatin ICU nian.

Entretantu Komisaun G ne’ebe trata assunto Edukasaun, Juventude, Kultura no Sidadania, nebe lidera husi Prezidente Komisaun G, Deputadu Antonio Verdial Sousa, halo atividade fiskalizasaun iha munisípiu Manufahi hodi haree kondisaun eskola sira no rona preokupasaun hirak ne’ebe liga ho edukasaun iha munisipiu refere.

Tags: